• Đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
  • Kinh doanh định hướng khách hàng.
  • Phát triển nhanh, liên tục cải cách để ổn định.
  • Lấy con người làm yếu tố cốt lõi.